12 جلسه مشاوره حضوری + پشتیبانی تلفنی، چت و ایمیل + C.V رایگان